دكتر روح الله كريمى خويگانى

دکترى فلسفه تعلیم و تربیت

هیئت علمى دانشگاه امین

مدرس دانشگاه