دکتر محمدرضا بهتاش

دکترای فلسفه

مدرس فلسفه در حوزه و دانشگاه

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

مشاور فلسفی