زهرا شیخ رضایی

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

سابقه برگزاری کارگاه‌های خلاقیت برای کودکان و نوجوانان

مشاور راه اندازی کسب و کارهای کوچک