شهلا واقف زاده

دکتری روانشناسی عمومی
زوج درمانگر ودرمانگر اختلالات جنسی
بمدت ۵ سال فعالیت در مراکز روانشناسی ره سلامت،
رکن،مکث