همیاران ما

مشاورهای مرکز

دکترنیلوفر صدری

دکترنیلوفر صدری

هیئت علمى - دکتری تعلیم و تربیت(موسس) (خانواده درمانگر)
دکتر محسن ایمانى

دکتر محسن ایمانى

هیئت علمى - دکترى تعلیم وتربیت (خانواده درمانگر)
دکتر روح الله کریمى

دکتر روح الله کریمى

هیئت علمى - دکترى تعلیم وتربیت (خانواده درمانگر)
دکتر فریده زینالى

دکتر فریده زینالى

دکترى روانشناسى (زوج درمانگر)
مرضیه ساریخانی

مرضیه ساریخانی

مشاور توانبخشی
دکتر محمد رضا بهتاش

دکتر محمد رضا بهتاش

دکترى فلسفه (مشاوره فلسفى)
رضاکیان پور

رضاکیان پور

کارشناس ارشد زمین شناسى جم تراپى (سنگ درمانگر، مشاور تحصیلی و کنکور)
دکتر صادق رضایى

دکتر صادق رضایى

دکتری تعلیم و تربیت استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه امین
دکتر محمد رضا محمدى نیلاش

دکتر محمد رضا محمدى نیلاش

دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سمیرا لطفى

دکتر سمیرا لطفى

روانشناسى -دکترى بالینى (مسول فنى) (درمانگر بالینى)
وهاب شهبازى

وهاب شهبازى

کارشناسى ارشد مشاوره (مشاوره خانواده)
دکتر سهیل معنوى

دکتر سهیل معنوى

هیئت علمى - روانپزشک
دکتر شهلا واقف زاده

دکتر شهلا واقف زاده

دکترى روانشناسى (درمانگر اختلالات جنسى)
دکتر سمیه باقرى

دکتر سمیه باقرى

دکترى مشاوره خانواده(تربیت جنسى)
دکتر راحله همتى

دکتر راحله همتى

دکترى روانشناسى(کودک ونوجوان)
زهرا شیخ رضایى

زهرا شیخ رضایى

کارشناسى ارشد کارافرینى(مشاور تحصیلى)
دکتر معصومه محبى

دکتر معصومه محبى

دکترى روانسنجى(روانسنج)
دکتر عاطفه میرزایى

دکتر عاطفه میرزایى

دکترى روانشناسى روان درمانگر کودک - مدرس دانشگاه

هیأت مدیره

دکترنیلوفر صدری

دکترنیلوفر صدری

هیئت علمى - دکتری تعلیم و تربیت(موسس) (خانواده درمانگر)
مریم شیخ رضایى

مریم شیخ رضایى

کارشناس ارشد پژوهش هنر
زهره شیخ رضایى

زهره شیخ رضایى

کارشناس امور تربیتى
سمیه مقدم سلیمى

سمیه مقدم سلیمى

کارشناسى فناورى نرم افزار کارشناسى ارشدفناورى اطلاعات - گرایش مدیریت سیستم هاى اطلاعاتى