اختلال شخصییت پا رانویید در dsm5

اختلال شخصییت پا رانویید در dsm5

ملاک های تشخیصی اختلال شخصیت پارانوئید

 بی اعتمادی و سوء ظن فراگیر به دیگران به گونه ای که انگیزه های آنها به صورت بدخواهانه سو تعبیر می شود، در اوایلبزرگسالی شروع می شود و در زمینه های مختلف وجود دارد، به طوری که با چهار (یا تعداد بیشتری) از موارد زیر نمایانمی شود:

 سوء ظن، بدون مبنای کافی، که دیگران او را استثمار می کنند، به او آسیب می رسانند، یا وی را فریب می دهند.

 نگران تردیدهای ناموجه در مورد وفاداری یا قابل اعتماد بودن دوستان یا همکاران است.

 مایل نیست اسرار خود را با دیگران در میان بگذارد که دلیل آن ترس بی جا در این باره است که از اطلاعات بهصورت بدخواهانه علیه او استفاده خواهد شد.

 از اظهارات محبت آمیز یا وقایع خوشایند معانی پنهان تهدید آمیز یا تحقیر کننده برداشت می کند.

 همواره به دیگران کینه می ورزد (یعنی، بی حرمتی ها، توهین ها یا تحقیرهای دیگران را نمی بخشد).

 حملاتی را به شخصیت یا اعتبار خود احساس می کند که برای دیگران مشهود نیستند و به سرعت با عصبانیت واکنشنشان می دهد یا حمله متقابل می کند.

 سوءظن های مکرر در مورد وفاداری همسر یا شریک جنسی بدون توجیه دارد.

 منحصرا در دوره اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی یا اختلال افسردگی همراه با ویژگی های روان پریشی، یا اختلال روانپریشی دیگر اتفاق نیفتد و به دلیل تأثیرات فیزیولوژیکی بیماری جسمانی دیگر نیست.

توجه

اگر معیار های قبل از شروع اسکیزوفرنی برآورده شده باشند، «پیش مرضی» را اضافه کنید، یعنی، «اختلال شخصیتپارانوئید (پیش مرضی)».

ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیت پارانوئید

ویژگی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید الگوی بی اعتمادی و سوءظن فراگیر به دیگران است جوری که انگیزه های آنها بهصورت بدخواهانه برداشت می شود. این الگو از اوایل بزرگسالی در موقعیت های مختلف وجود دارد.

 افراد مبتلا به این اختلال خیال می کنند که دیگران از آنها سو استفاده خواهند کرد، به آن ها صدمه خواهند زد، یا آنها رافریب می دهند، اگرچه دلیل و مدرکی برای تایید این انتظار وجود نداشته باشد (ملاک الف 1). آن ها بر پایه شواهد اندکیا بدون هیچ دلیلی گمان می کنند که دیگران علیه آنها توطئه چینی میکنند که عمیقا و به طرز جبران ناپذیری توسط فرد یاافراد دیگر عمیقا صدمه دیده اند، حتی زمانی که دلیل عینی برای این وجود نداشته باشد.

 آنها در مورد وفاداری یا قابلیت اطمینان به دوستان و همکاران خود، که اقدامات آنها برای شواهدی از نیت و قصد هایخصمانه دقیقا بررسی می شوند، نگران تردیدهای ناموجه هستند (ملاک الف 2). هرگونه تصور انحراف از قابل اعتمادبودن یا وفاداری، فرض های اساسی آنها را تأیید می کند. وقتی دوست یا همکاری وفاداری نشان می دهد که نمی توانندبه آن اعتماد کرده یا آن را باور کنند، شگفت زده می شوند. اگر به درد سر بیفتند، انتظار دارند که دوستان و همکاران بهآنها حمله کرده یا آنها را نادیده بگیرند.

 افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید به دیل ترس، مایل نیستند اسرار خود را با دیگران در میان بگذارند یا با آنهاصمیمی شوند، زیرا فکر می کنند از اطلاعاتی که در میان می گذارند ممکن است علیه خودشان استفاده شود (ملاک الف3). امکان دارد آنها از پاسخ دادن به سؤال های شخصی خودداری کنند، و بگویند که این اطلاعات «به کسی مربوطنیست».

 آنها از اظهارات محبت آمیز یا وقایع خوشایند معانی پنهان تحقیرآمیز یا تهدیدکننده برداشت می کنند (ملاک الف 4). بهعنوان مثال، یک فرد مبتلا به این اختلال، ممکن است اشتباه صادقانه یک فروشنده را به صورت تلاشی عمدی برایکلاهبرداری سوء تعبیر کند، یا شوخی اتفاقی یک همکار را به صورت حمله ای جدی به شخصیت خود برداشت کند. تحسینها اغلب سوء تعبیر می شوند (مثلا تحسین برای دستاورد تازه به صورت انتقاد از خودخواهی سوء تعبیر می شود؛ تحسینبرای یک موفقیت به صورت تلاشی جهت فشار آوردن بیشتر برای عملکرد بهتر سوء تعبیر می شود). امکان دارد که آنهاپیشنهاد کمک را به عنوان انتقادی در نظر بگیرند و این فکر را کنند که احتمالا به قدر کافی نمی توانند مستقل عمل کنند.

 افراد مبتلا به این اختلال شخصیت دائما به دیگران کینه می ورزند و تمایل ندارند بی حرمتی ها، توهین ها یا تحقیرهاییرا که فکر میکنند دیگران به آنها کرده اند، ببخشند (ملاک الف 5). بی حرمتی های جزئی، منجر به خصومت زیاد می شودو احساسات خصمانه به مدت طولانی ادامه می یابند.

 از آنجا که آنها همواره نسبت به مقاصد زیان بار دیگران هوشیار هستند، اغلب احساس می کنند شخصیت یا اعتبار آنهامورد حمله قرار گرفته یا به طریق دیگری به آنها توهین شده است. آنها فورأ حمله متقابل می کنند و به توهین هایی کهاحساس کرده اند، با عصبانیت واکنش نشان می دهند. (ملاک الف 6).

عوامل خطر و پیش آگهی اختلال شخصیت پارانوئید

 ژنتیکی و فیزیولوژیکی

شواهدی برای افزایش شیوع اختلال شخصیت پارانوئید در خویشاوندان افراد شاخص مبتلا به اسکیزوفرنی و برای رابطهخانوادگی مشخص تر با اختلال هذیانی، نوع گزند و آسیب وجود دارد.

 موضوعات تشخیصی مرتبط با فرهنگ

برخی از رفتارهایی که تحت تأثیر زمینه های اجتماعیفرهنگی یا شرایط زندگی خاص قرار دارند ممکن است اشتباهابرچسب پارانوئید بخورند و حتی توسط فرایند ارزیابی بالینی، تقویت شونداعضای گروه های اقلیت، مهاجران، پناهندگانسیاسی و اقتصادی، یا افرادی که زمینه های قومی متفاوت دارند ممکن است به علت نا آشنایی (مثل موانع زبان یا ناآگاهی از قواعد و مقررات) یا در پاسخ به بی توجهی یا بی تفاوتی خیالی جامعه اکثریت، رفتارهای دفاعی نشان دهند. اینرفتارها به نوبه خود می توانند در کسانی که با این افراد سر و کار دارند خشم و ناکامی ایجاد کنند، و بنابراین، زمینه رابرای دور معیوب بی اعتمادی متقابل آماده کنند که نباید با اختلال شخصیت پارانوئید اشتباه گرفته شود. برخی گروه هایاقلیت، رفتارهای مرتبط با فرهنگ را نیز نشان میدهند که می توانند به صورت پارانوئید سوء تعبیر شوند.

تشخیص افتراقی اختلال شخصیت پارانوئید

 اختلالات روانی دیگر همراه با نشانه های روان پریشی

اختلال شخصیت پارانوئید را می توان از اختلال هذیانی، نوع گزند و آسیب؛ اسکیزوفرنی؛ و اختلال دو قطبی یا افسردگیهمراه با ویژگی های روان پریشی متمایز کرد، زیرا همه این اختلالات با دوره نشانه های روان پریشی مداوم مشخص میشوند (مثل هذیان ها و توهمات). برای اینکه تشخیص اضافی اختلال شخصیت پارانوئید داده شود، اختلال شخصیت بایدقبل از شروع نشانه های روان پریشی وجود داشته باشد و باید هنگامی که نشانه های روان پریشی در حالت بهبود هستند،ادامه داشته باشد. در صورتی که فرد اختلال روانی مداوم دیگری داشته باشد (مثل اسکیزوفرنی) که اختلال شخصیتپارانوئید قبل از آن واقع شده باشد، اختلال شخصیت پارانوئید، به دنبال آن «پیش مرضی» داخل پرانتز نیز باید ثبت شود.

 تغییر شخصیت ناشی از بیماری جسمانی دیگر

اختلال شخصیت پارانوئید باید از تغییر شخصیت ناشی از بیماری جسمانی دیگر متمایز شود، که در آن، صفاتی کهنمایان می شوند ناشی از تأثیرات مستقیم بیماری جسمانی دیگر بر دستگاه عصبی مرکزی هستند.

 اختلالات مصرف مواد

اختلال شخصیت پارانوئید باید از نشانه هایی که ممکن است در ارتباط با مصرف مداوم مواد ایجاد شوند، متمایز شود.

 صفات پارانوئید مرتبط با معلولیت های جسمانی

این اختلال نیز باید از صفات پارانوئید مرتبط با ایجاد معلولیت های جسمانی متمایز شود (مثل اختلال شنوایی).

 اختلالات شخصیت و صفات شخصیت دیگر

 اختلالات شخصیت دیگر ممکن است با اختلال شخصیت پارانوئید اشتباه گرفته شوند، زیرا آنها چند ویژگی مشترکدارند. بنابراین، اهمیت دارد که این اختلالات براساس تفاوت هایی در ویژگی های توصیف کننده آنها از یکدیگر متمایزشوند. با این حال، اگر فردی ویژگی های شخصیتی داشته باشد که ملاک ها را برای یک یا تعداد بیشتر شخصیت علاوهبر اختلال شخصیت پارانوئید برآورده می کنند، همه آنها می توانند تشخیص داده شونداختلال شخصیت پارانوئیدو اختلال شخصیت اسکیزوتایپی در صفات سوء ظن، کناره گیری میان فردی و اندیشه پردازی پارانوئید سهیم هستند، ولیاختلال شخصیت اسکیزوتایپی نشانه هایی نظیر تفکر سحرآمیز، تجربیات ادراکی غیرعادی و تفکر و گفتار عجیب وغریب را نیز شامل می شود.

 افراد دارای رفتارهایی که ملاک های اختلال شخصیت اسکیزوئید را برآورده می کنند اغلب به صورت عجیب و غریب،نامتعارف، سرد، و منزوی برداشت می شوند، ولی معمولا اندیشه پردازی پارانوئید ندارند. گرایش افراد مبتلا به اختلالشخصیت پارانوئید به نشان دادن واکنش خشم به محرک های جزئی در اختلالات شخصیت مرزی و نمایشی نیز دیده میشود. با این حال، این اختلالات لزوما با سوء ظن فراگیر همراه نیستند. افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوری جو نیز ممکناست مایل نباشند به دیگران اعتماد کنند، اما بیشتر به خاطر ترس از شرمنده شدن یا بی کفایت انگاشته شدن است تاترس از نیت بدخواهانه دیگران. گرچه ممکن است رفتار ضد اجتماعی در برخی از افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئیدوجود داشته باشد، ولی معمولا توسط میل به نفع شخصی یا استثمار کردن دیگران همچون در اختلال شخصیت ضداجتماعی، برانگیخته نمی شود، بلکه اغلب ناشی از میل به انتقام جویی است. افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفتهممکن است گاهی سوء ظن، کناره گیری اجتماعی، یا بیگانگی نشان دهند، اما این عمدتا ناشی از ترس برملا شدن نقایصیا ضعف های آنهاست.

 صفات پارانوئید ممکن است انطباقی باشند، مخصوصا در محیط های تهدیدکننده. اختلال شخصیت پارانوئید فقط درصورتی باید تشخیص داده شود که این صفات انعطاف ناپذیر، ناسازگارانه، و مداوم باشند و موجب اختلال قابل ملاحظهدر عملکرد یا ناراحتی ذهنی شوند

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *